Vedtekter

 

EIERFORHOLD

Barnehagen eies av Nina Andersen Jaksa. Barnehagen startet opp i 1995 og er godkjent for 10 plasser fra 0-6 år.

Organisasjonsnummer: 917 420 734

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplan for barnehager, Forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Vi forholder oss til eventuelle nye kommunale- og statlige vedtak i forhold til barnehagedrift.

 

FORMÅL

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og et trygt sted der vennskap, respekt og lek får stort fokus.

Barnehagen skal gi barnet gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.

Vi skal gi barnet individuell god omsorg og støtte, og hjelpe barnet til å bli selvstendig. Vi vektlegger god dannelse som å lære høflighet, si hei, takk, takk for maten, vise respekt for voksne og barn, turtaking, ha respekt for andres ting, forholde seg til de reglene vi har i barnehagen, m.m.

Vi ønsker å legge til rette for allsidig læring og utvikling basert på barnets alder, interesser og behov. Skape et trygt miljø hvor barnet blir trygg på personalet, på seg selv og utvikler god selvtillit.

Barnet skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter og har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barna skal få fine opplevelser i naturområdene rundt oss, og få gode signaler på at de er flotte barn. Mye positiv oppmerksomhet.

Barnet i barnehagen skal blant annet få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjoner. Vi snakker om respekt for menneskeverdet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene, demokrati og likeverd.

Respekt for naturen. Blant annet småkryp, forsøpling og planteriket.

Vi lærer om kildesortering og praktiserer dette i det daglige i form av sortering: usorterbart avfall, matavfall, papir, plast, glass og metall.

 

OPPTAK OG OPPTAKSKRETS

Alle godkjente barnehager i Søgne samarbeider om opptak i henhold til barnehageloven § 12.

Eier kommer med ønsker i forhold til sammensetting av barnegruppa.

Opptakskretsen for Stokkelandsåsen familiebarnehage er Søgne kommune og nabo kommunene.

Hovedopptaket er på våren. Hvis barnehagen har ledig plass etter hovedopptaket, skal enkeltopptak foretas av enhetsleder i Søgne kommune i samarbeid med eier av barnehagen.

 

OPPTAKSKRITERIER

1: Barn med rett til plass etter barnehageloven § 13.

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehagen. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehagen.

Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.

 

2: Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12 a

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til barnehageplass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Blandt søkere med rett til plass etter barnehageloven § 12 a prioriteres søkere etter følgende kriterier:

2.1 Familier med alvorlig sykdom: Med sykdom forstås i denne sammen alvorlig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken.

Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist.

2.2 Søsken: Gjelder søknad til sammen barnehage som søsken har plass i og som skal fortsatte neste barnehageår. Uansett alder, søsken vil bli prioritert.

2.3 Barn av unge enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde. Dette gjelder foreldre som er 19 år eller yngre i opptaksåret.

2.4 Øvrige søkere med rett til plass.

 

3: Endret oppholdstid.

Barn som allerede har plass i barnehagen kan få utvidet plass eller redusere sin plass om det er ønskelig.

 

4: Overflytting fra annen barnehage for barn som skal tilhøre Langenes skolekrets.

5: Barn fra språklige minoriteter.

6: Barn av enslige forsørgere.

7: Generelle søknader fra 0-6 år.

 

OPPTAKSPERIODE

Barnehagen starter opp 1. august og har siste åpningsdag 30. juni året etter.

Juli er barnehagen stengt.

De som mottar plass i barnehagen kan benytte denne plassen frem til skolestart eller så lenge foresatte ønsker.

Når et barn begynner i barnehagen, skrives en foreldre kontrakt. Denne kontrakten gjelder så lenge barnet går i barnehagen her. Kopi til foresatte.

Barn som ikke mottar barnehageplass ved hovedopptaket kan stå på venteliste. Ved eventuell ledig plass i barnehagen, blir foresatte kontaktet av barnehagen.

 

OPPSIGELSE

Oppsigelse av barnehageplassen skal leveres skriftlig til barnehagen og også gjøres på nett via Søgne kommunes hjemmeside. Det er 1. måneds oppsigelse og den gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Foresatte betaler for barnehageplassen i oppsigelsestiden.

 

ÅPNINGSTID

Barnehagen har åpent klokka 06.30 – 17.00.

Vi holder stengt 5 dager i løpet av året til planlegging og kurs. Stengt i påskeuka, julaften og nyttårsaften.

 

FORELDREBETALING

Det betales for 11 måneder hvert år. Betalingsfritak i juli da barnehagen er stengt.

Foresatte betaler inn til barnehagens konto den 10. hver måned.

Dersom betaling uteblir, sender barnehagen purring. Om betaling ikke finner sted innen ny frist, så kan barnet miste plassen.

Det er lik søskenmoderasjon i alle barnehagene i Søgne kommune.

30 % avslag i foreldrebetaling til det minste barnet. Søskenmoderasjon gjelder selv om søsken går  i forskjellige barnehager i Søgne.

 

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagen følger departementets veiledende norm for barns leke- og oppholdsareal.

Netto leke- og oppholdsareal inne er 4 kvm pr. barn over 3 år, og 5,3 kvm pr. barn under 3 år.

Uteområdet skal være minst 6 ganger større enn netto leke- og oppholdsareal inne.

 

BARNS MEDVIRKNING

Barns rett til medvirkning er hjemlet i Barnehagelovens § 3. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

For å sikre et godt samarbeid med barnets hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr. Barnehagelovens § 4.

Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme felles interesse til alle og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et åpent og godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et kontaktskapende, rådgivende og samordnet organ.

Samarbeidsutvalget består av en foreldrerepresentant, en ansatt og eier av barnehagen.

Det skal være minst ett møte hvert år.

Eier skal sørge for at viktig informasjon blir gitt til foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget samt øvrige ansatte i barnehagen, lager ny årsplan som skal godkjennes av foreldre/foresatte. Denne blir delt ut til gjennomsyn på første foreldremøte i august-september eller sendes på e-post til foresatte  i forkant av møtet.

 

FORESATTE’S MEDVIRKNING, MØTER OG SAMTALER

Vi har et felles foreldremøte ved oppstart av nytt barnehageår. Vi gjennomgår årsplan og gir diverse informasjon. Foreldre kan komme med innspill og ideer som kan tilføyes årsplanen, eller til aktiviteter, turer og annet (foresattes medvirkning).

Tilbud om foreldresamtale har vi i november. Barnehagen informerer litt om hvordan vi opplever barnet i barnehagen, hva vi legger vekt på i forhold til barnets alder, utvikling og modenhet. Foreldre forteller om sitt barn, samt kommer med spørsmål og innspill. Vi legger opp til en god samtale. Varighet ca.30 minutter til hvert barn.

Tilbud om foreldresamtale på våren. Vi går igjennom observasjonsskjema og har en god samtale. Evaluering av hvordan barnehagen og foreldre har opplevd barnets tid i barnehagen siden oppstart i august. Varighet 30 minutter.

 

PEDAGOG

Forskrift om pedagogisk bemanning er gitt i hjemmel i barnehageloven.

Barnehagen har pedagog i 100 % stilling.

 

FORSIKRING

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring gjennom forsikringsselskap IF til barn og ansatte i barnehagen.

 

TILSYN

Barnehagelovens § 16 regulerer at kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med barnehagen.

 

POLITIATTEST

Etter lov om barnehager § 19, må alle som skal jobbe i barnehagen legge frem tilfredsstillende attest som viser om personen er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

 

TAUSHETS- OG OPPLYSNINGSPLIKT

Alle ansatte har taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven § 13-13 f.

Ved ny ansettelse er det rutine i barnehagen på at personen skal skrive under på taushetspliktskjema.

Etter lov om barnehager har personalet i barnehagen opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten. Retningslinjene er gitt i § 21 og 22.

 

HELSE

Etter lov om barnehager § 23, skal det legges frem erklæring om barnets helse før barnet begynner i barnehagen. Barnehagens personal har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

 

TRANSPORT

Barnehagen bruker private biler og offentlig transport ved utflukter.

Foreldre får utdelt samtykkeskjema som må godkjennes og underskrives.

 

INTERN KONTROLL, HMS

Barnehagen følger oppsatte rutiner for intern kontroll, jf Barnehagelovens § 7. Egen perm.

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Brannvern.

Her er det dokumentasjon for intern kontroll, sjekklister og mye informasjon om hvordan vi gjør ting i barnehagen. Permen blir evaluert en gang hvert år og når nye ting skal tilføres.

 

WEB BASERT TILSYN – BARNEHAGETILSYN.NO

En gang hvert år sender barnehagen inn en rapport som skal godkjennes av Søgne kommune.

Det hele dreier seg om at vi har gode ordnede forhold i barnehagen.

Alle sensitive opplysninger blir oppbevart av eier.

 

Vedtektene er godkjent av samarbeidsutvalget som består av :

Eier: Nina Andersen Jaksa

Pedagogisk leder: Solvor Elisabeth Feed

Foreldrekontakt: Monica Hurley

Ytterligere opplysninger får du i barnehagens årsplan.